Struer KommuneStruer Lydens by

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Debatoplæg - Vindmøller ved Hedevej
Teknisk Sekretariat

Debatoplæg - Vindmøller ved Hedevej

Struer Kommune udsender hermed debatoplæg om vindmøller ved Hedevej. Som en del af debatperioden afholdes der tirsdag den 2. april 2019 fra kl. 19.00 til 21.30 informationsmøde i Langhøj Hallen, Asp.
Der kan indsendes bemærkninger til debatoplægget frem til den 8. maj 2019.

Høring af kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 001 delvis aflysning af lokalplan 305 Jegindø havn
Teknisk sekretariat

Høring af kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 001 delvis aflysning af lokalplan 305 Jegindø havn

Struer Byråd har den 26. februar 2019 vedtaget at sende Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplansforslag nr. 001 delvis aflysning af lokalplan 305 Jegindø havn, i offentlig høring.


Lokalplanen åbner mulighed for, at sikre mulighed for udvidelse af aktiviteterne på havnearealerne samt en fysisk udvidelse af Jegindø Havn. Lokalplanen skal skabe grundlaget for havnens fortsatte drift og udvikling samt styrke øsamfundet indenfor erhverv, turisme og lokal interesse. Lokalplanområdet er opdelt i fire delområder. Indenfor delområde IV kan havnebassinet udvides jf. lokalplanens § 8.5 og anvendes til rekreative formål som ophold og opbevaring i forbindelse med havnerelaterede aktiviteter.


Planforslaget er i høring fra den 1. marts 2019 til den 29. april 2019. 


I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der foretaget en screening af lokalplanforslaget. 
 

På baggrund af denne screening har byrådet vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslaget. 
 

Læs mere: 

Høring af lokalplan nr. 340
Teknisk sekretariat

Høring af lokalplan nr. 340

Byrådet har den 29. januar 2019 vedtaget at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og 15 samt forslag til lokalplan nr. 340-Område til bolig- og rekreativformål i Hjerm, i offentlig høring. 
 

Lokalplanen erstatter den gældende byplanvedtægt nr. 25.  Lokalplanforslaget deler området op i fire delområder. Delområde I er til offentligt formål, og er til hal, sportspladser og rekreative formål mm. Delområde II og III kan anvendes til boligformål. Delområde IV er til offentligt formål og bypark.
 

Planforslaget er i høring fra den 6. februar 2019 til den 3. april 2019. 
 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der foretaget en screening af lokalplanforslaget. 
 

På baggrund af denne screening har byrådet vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslaget. 
 

Læs mere: 

 

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Bemyndigelse til færdsel langs vandløb
Teknisk Sekretariat

Bemyndigelse til færdsel langs vandløb

Struer Kommune bemyndiger Orbicon til at færdes langs alle de offentlige vandløb i Hummelmose Å vandløbssystemet (Hummelmose Å, Sideløb Hummelmose, Hjerm Bæk og Kærgård Bæk) og langs med Serup Å samt tilløb fra Uglev.

Struer Kommune er i gang med at opmåle alle vandløbene i de 2 vandløbssystemer.
Opmålingen sker i forbindelse med arbejdet med at revidere regulativerne for de offentlige vandløb.

Færdslen i forbindelse med opmålingerne vil hovedsagligt foregå til fods, men hvor det er muligt og hensigtsmæssigt kan motoriseret færdsel finde sted i vandløbets arbejdsbælter.

Bemyndigelsen gælder indtil 31. marts 2019.

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 343
Teknisk Sekretariat

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 343

Struer Kommune har den 23. januar 2018 endelig vedtaget lokalplan nr. 343 for et boligområde i Resen. Lokalplanen erstatter gældende lokalplan nr. 325. Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for boliganvendelse foruden de anvendelser, som var mulige indenfor eksisterende lokalplan nr. 325. 

Inden for lokalplanområdet er der mulighed for boliger i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse, liberale erhverv og rekreative formål. 

Forslaget til lokalplan nr. 343 har været i offentlig høring i 6 uger, og der er i den forbindelse modtaget et høringssvar. Dette har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Samtidig med høring af forslag til lokalplan, er screening om miljøvurdering blevet offentliggjort, og der er ikke modtaget klager om afgørelsen.

Læs mere:

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00